CO MOŻNA ZYSKAĆ ZA PUNKTY?


Lp. Liczba punktów Nagroda
1. 1000 pkt. Jednorazowa zniżka 20% na zakup dowolnego karnetu.
2. 500 pkt. Jedna godzina treningu z trenerem personalnym
3. 400 pkt. 20% rabatu na jednorazowe zakupy w FitBarze
4. 400 pkt. Wynajem sauny na 2 godziny poza godzinami oficjalnymi
5. 200 pkt. Solarium – 10 min.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


1 WPROWADZENIE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego, skierowanego do klientów indywidualnych opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach, którego klientom przyznawane są punkty za zakupione towary i usługi. Regulamin określa także warunki Państwa uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania uczestnikom Programu.

2 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

2.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Infiniti Fitness Club, al. Jana Pawła II 58, 47-232 Kędzierzyn-Koźle zwany dalej Klubem.

2.2 Funkcjonowanie programu opiera się̨ na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której
w związku z nabyciem określonych produktów lub usług zostają przyznane punkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie 5 Regulaminu.

3 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1 Uczestnikiem programu, staje się automatycznie każda osoba, która wykupiła jeden z karnetów czasowych. Wejścia jednorazowe nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów
w programie.

3.2 Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo przy zakupie karnetów.

4 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

4.1 Uczestnik Programu gromadzi punkty na swoim osobistym koncie, poprzez zakup towarów
i usług świadczonych przez Klub. Punkty naliczane są automatycznie.

4.2 Punkty są naliczane za zakup artykułów i usług według następujących reguł: za każdą wydaną 1,00 zł naliczany jest 1 punkt. Punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności.

4.3 Organizator zastrzega, iż̇ w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość́ punktów przyznawanych może się zmieniać́. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać́ Uczestnikom dodatkowe punkty.

4.4 Punkty za zakup, mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po dokonaniu opłaty za towary lub usługi.

4.5 Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały naliczone punkty, Klub automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów.

4.6 Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.

5 WYMIANA PUNKTÓW

5.1 Uczestnik Programu ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody zgodnie
z wartością punktów przedstawioną w ofercie dostępną w załączniku nr.1 lub na stronach www Klubu.

5.2 W celu wymiany Punktów Uczestnik powinien skontaktować się z recepcją Infiniti Fitness Clubu. Wymiana może być dokonana pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie. Wykorzystane punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.

5.3  Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.

5.4  Uczestnik może otrzymać informację o zgromadzonych punktach logując się na swoje
konto w Strefie Klienta, oraz telefonicznie po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez Recepcję Klubu.

5.5 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

6 WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

6.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 1,5 roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

7 USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

7.1 Organizator może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie w każdym czasie,
w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy udostępnił Konto osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej. Przysługuje Państwu prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.

7.2  Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
7.3  Z chwilą doręczenia Organizatorowi Programu Lojalnościowego oświadczenia Uczestnika
o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność́ dochodzenia roszczeń́ przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

8 ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWY.

8.1 Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Infiniti Fitness Club w Kędzierzynie-Koźlu. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.

8.2 O zmianach mogą być Państwo powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie www.inifniti-fit.pl, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres.

9 ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

9.1 Organizator zastrzega, iż możemy prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez ogłoszenie telefoniczne lub e-mailowe wystosowane przez Infiniti Fitness Club. Stosowny komunikat pojawi się również na stronie internetowej Klubu.

9.2 Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie możliwa.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.