Definicje

Klub – klub fitness działający pod nazwą „INFINITI Fitness Club”, zlokalizowany w budynku przy ul.: Aleja Jana Pawła II 58, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki pod nazwą Fit Food Group S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (adres siedziby: Aleja Jana Pawła II 58 lok. AVII, 47 232 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492022079; spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000286132); określone w niniejszym Regulaminie prawa i obowiązki Klubu odnoszą się do praw i obowiązków spółki Fit Food Group S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.
Klient lub Klient Klubu – osoba fizyczna, która zawarła umowę na korzystanie z usług oferowanych przez Klub, lub która na podstawie umowy korzysta z usług oferowanych przez Klub.
Umowa – umowa zawarta z Fit Food Group S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na korzystanie z usług oferowanych przez Klub, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Postanowienia wstępne

 

  1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umowy, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klienta oraz Klubu.
  2. Umowa zawierana jest na warunkach niniejszego Regulaminu, przy czym strony mogą w formie odrębnej pisemnej umowy ustalić dodatkowy zakres praw lub obowiązków Klienta lub Klubu.
  3. Do zawarcia umowy na warunkach niniejszego Regulaminu dochodzi na skutek zaakceptowania przez Klienta, działającego osobiście lub przez jego upoważnionego przedstawiciela, treści niniejszego Regulaminu. Uiszczenie opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez Klub lub rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Klub przez Klienta zwolnionego z obowiązku uiszczenia opłaty stanowi wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Klub na warunkach zaakceptowanego przez Klienta niniejszego Regulaminu.
  4. Klientem Klubu może być osoba, która ukończyła lat 5.
  5. Klienci w grupie wiekowej od 5 do 18 lat mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub jedynie na podstawie umowy zawartej na ich rzecz przez ich przedstawiciela ustawowego.
  6. Klienci w grupie wiekowej od 5 do 18 lat mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub, w zakresie i na warunkach wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
  7. Klient Klubu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  8. W przypadku zagrożenia lub naruszenia prawnie chronionego interesu Klubu lub Klienta, Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, lub odmowy świadczenia określonych usług oferowanych przez Klub.

Usługi Klubu

  1. Klub oferuje usługi z zakresu sportu, rekreacji, kultury fizycznej, odnowy biologicznej, a w szczególności w zakresie ćwiczeń fitness, ćwiczeń siłowych, zajęć sztuk walki, zajęć grupowych, gry w sqush, korzystania z sauny, sportowej sali wielofunkcyjnej.
  2. Poszczególne usługi oferowane przez Klub dostępne są w wyznaczonych w tym celu na terenie Klubu miejscach (strefach), zwanych dalej „strefami zajęć” lub „strefami usług”.
  3. Zakres, przedmiot i częstotliwość oferowanych przez Klub usług może ulegać zmianom.
  4. Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach i dniach ustalanych przez Klub. Ilość Klientów mogących uczestniczących jednorazowo na zajęciach grupowych ustala Klub.
  5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba Klientów zainteresowanych udziałem w zajęciach nie przekracza pięciu osób.

Dostępność Klubu

  1. Klub jest otwarty we wszystkie dni w roku kalendarzowym, za wyjątkiem dni wymienionych w pkt. 15 i 16 poniżej, w następujących godzinach: od pn – pt 7.00 – 22.00, sob-ndz 8.00-20.00.
  2. Klub jest zamknięty w dniach: 01.01; Święta Wielkanocne, 1 listopada, 24 – 26 grudnia, w inne dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem niedzieli, chyba że inny niż niedzielna dzień ustawowo wolny od pracy przypada w niedzielę.
  3. Klub może być zamknięty w całości lub w części na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także w przypadku decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Informacja o planowanym terminie zamknięcia Klubu zostanie wywieszona z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, w miejscu ogólnodostępnym na terenie Klubu.

Przebywanie na terenie Klubu

  1. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą przebywać w strefach zajęć i korzystać z dostępnych dla nich usług Klubu samodzielnie.
  2. Osoby w wieku od 14 do 16 lat mogą przebywać w strefach zajęć i korzystać z dostępnych dla nich usług Klubu tylko pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora Klubu.
  3. Osoby w wieku od 5 do 14 lat mogą przebywać na terenie Klubu poza strefami zajęć pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego. Osoby w grupie wiekowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą przebywać w strefach zajęć i korzystać z dostępnych dla nich usług Klubu tylko i wyłącznie pod opieką instruktora Klubu, przy czym nie dotyczy to akcji specjalnych organizowanych przez Klub takich jak np.: rozgrywki szkolne, turnieje, dni otwarte Klubu.
  4. Osoby w grupie wiekowej, o której mowa w pkt 19 powyżej, powinny być odbierane z Klubu przez jej opiekuna bezpośrednio po zajęciach.
  5. Klient powinien opuścić Klub bez zbędnej zwłoki, po zakończeniu korzystania przez niego z usług oferowanych przez Klub.
  6. Wewnątrz Klubu nie ma możliwości przechowywania rowerów lub innego rodzaju podobnych pojazdów. Pojazdy te należy pozostawić na zewnątrz budynku Klubu, w miejscu do tego przeznaczonym.
  7. Wszelkie torby i ubrania wierzchnie (nie będące elementami stroju do ćwiczeń/zajęć) powinny być pozostawione w szatni Klubu i odebrane bezpośrednio po zakończeniu korzystania z usług Klubu.
  8. Klient zobowiązany jest do przebywania w strefach zajęć i wykonywania ćwiczeń/udziału w zajęciach w odpowiednim stroju oraz w sportowym obuwiu zmiennym, z czystą podeszwą. Klub zastrzega sobie prawo do określenia rodzaju lub wymogów stroju lub obuwia, jakie muszą być spełnione podczas korzystania z usług Klubu, w szczególności ze względów bezpieczeństwa Klientów.
  9. Wymagane jest przynoszenie ze sobą i korzystanie z ręcznika podczas ćwiczeń.
  10. Obowiązuje bezwzględny zakaz:
   1. wnoszenia do Klubu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także handlu na terenie Klubu w/w używkami,
   2. handlu na terenie Klubu jakimikolwiek produktami lub usługami bez zgody Klubu wyrażonej na piśmie,
   3. palenia na terenie Klubu papierosów (tytoniu), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających,
   4. korzystania z usług Klubu, w tym wykonywania ćwiczeń lub udziału w zajęciach w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
   5. wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych lub innych przedmiotów, których wniesienie lub użycie na teren Klubu mogłoby utrudnić innym osobom korzystanie z usług oferowanych przez Klubu lub mogłoby stanowić zagrożenie dla mienia Klubu lub Klientów, bądź dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, w tym ich życia lub zdrowia,
   6. wnoszenia do pomieszczeń w strefach zajęć opakowań lub naczyń ze szkła,
   7. wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
  11. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju, porządku i czystości w Klubie, niezakłócania innym Klientom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
  12. Osoby naruszające zasady, o których mowa w pkt 26 lub 27 powyżej, lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązane będą, na prośbę personelu lub przedstawiciela Klubu, do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług Klubu i niezwłocznego opuszczenia Klubu, bez prawa do żądania od Klubu jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu, w tym zwrotu całości lub części opłaty, zapłaty odszkodowania.
  13. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w pkt 26 lub 27 powyżej, lub naruszania innych postanowień niniejszego Regulaminu Klub ma prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania od Klubu zwrotu jakiejkolwiek części opłaty uiszczonej na podstawie rozwiązanej umowy.
  14. Klientowi Klubu przysługuje uprawnienie do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy z Klubem w zakresie usług oferowanych przez Klub, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z usług Klubu

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Klub w sposób adekwatny do jego rzeczywistych możliwości psycho-fizycznych i umiejętności, a w szczególności w sposób nie stanowiący zagrożenia dla jego życia lub zdrowia.
  2. Klient (jego przedstawiciel ustawowy) powinien poinformować instruktora Klubu przed rozpoczęciem ćwiczeń/zajęć o wszelkich chorobach lub dolegliwościach, które stanowią lub mogą stanowić przeciwskazania do udziału lub wykonywania danych ćwiczeń/zajęć.
  3. Klient nie powinien korzystać z usług Klubu, w tym w szczególności uczestniczyć w ćwiczeniach/zajęciach, korzystać z sauny w przypadku złego samopoczucia.
  4. Klient może korzystać jedynie z aktualnie dostępnych usług Klubu, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Klient może korzystać z usług Klubu po uiszczeniu stosownej opłaty za korzystanie z wybranych przez niego usług Klubu, z uwzględnieniem terminu, w którym może skorzystać z wybranych przez niego usług, dostępności danych usług, harmonogramu zajęć grupowych, dni i godzin otwarcia Klubu.
  6. Klient może korzystać z dostępnych dla niego usług jedynie w wyznaczonych na terenie Klubu strefach danych usług.
  7. Dzieci w wieku od 5 do 14 lat mogą uczestniczyć jedynie w zajęciach organizowanych przez Klub dla osób z tej grupy wiekowej.
  8. Korzystanie ze sprzętu, wyposażenia oraz pomieszczeń Klubu powinno odbywać się:
   1. zgodnie z ich przeznaczeniem,
   2. zgodnie z instrukcją obsługi lub wskazówkami personelu Klubu,
   3. w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników Klubu,
   4. z poszanowaniem sprzętu, wyposażenia, pomieszczeń Klubu.
  9. Klient zobowiązany jest także:
   1. niezwłocznie zgłaszać personelowi Klubu wszelkie awarie lub nieprawidłowości w działaniu sprzętu, wyposażenia Klubu,
   2. przychodzić punktualnie na zajęcia grupowe lub uzgodnione z instruktorem Klubu zajęcia indywidualne; nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć,
   3. pozostawić miejsca ćwiczeń/zajęć/innych usług w porządku i czystości,
  10. Klub zastrzega sobie prawo żądania dokonywania zapisów na poszczególne zajęcia z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Niedotrzymanie terminu zapisu na dane zajęcia może wykluczyć udział Klienta w takich zajęciach.
  11. Klient Klubu, który co najmniej 3 razy w ciągu 14 dni dokona zapisu na zajęcia grupowe, a następnie nie weźmie w nich udziału bez uprzedniego powiadomienia Klubu o swojej nieobecności, nie będzie miał prawa do dokonania zapisu na zajęcia grupowe w ciągu następnych 7 dni przypadających po dniu trzeciej z nieobecności opisanej powyżej.
  12. Zabrania się w szczególności:
   1. wykonywania ćwiczeń poza wyznaczonymi strefami zajęć,
   2. rzucania wolnymi ciężarami (hantlami, sztangami, obciążnikami sztang itp.),
   3. przebywania na terenie Klubu lub wykonywania ćwiczeń w niekompletnym stroju sportowym (np. bez koszulki), przy czym zakaz ten nie dotyczy organizowanych przez Klub konkursów lub pokazów kulturystycznych, a także korzystających z sauny,
   4. korzystania ze sprzętu, który uległ awarii.

Korzystanie z sauny, boiska do squash’a oraz sportowej sali wielofunkcyjnej

  1. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji jej użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez personel Klubu.
  2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, które nie posiadają zdrowotnych, ani fizycznych przeciwskazań do korzystania z sauny.
  3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
  4. Przed wejściem do sauny należy:
   1. wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
   2. zdjąć z ciała wszelką metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
  5. W weekendy w saunie obowiązują bawełniane stroje kąpielowe.
  6. Na ławkach w saunie można siedzieć lub leżeć tylko na ręczniku, przy czym w przypadku osób siedzących także stopy winny znajdować się w obrębie ręcznika.
  7. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  8. Prawo do korzystania ze sportowej sali wielofunkcyjnej lub kortów do gry squash’a mają osoby zdrowe, które nie posiadają zdrowotnych, ani fizycznych przeciwskazań do uprawiania zajęć ruchowych.
  9. Obowiązki osób korzystających z kortów do gry squash’a reguluje osobny regulamin dostępny na terenie Klubu; Klient korzystający z kortów do gry w squash’a zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu.

Opłaty

  1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty za korzystanie z usług Klubu, chyba że wolą Klubu jest świadczenie oferowanych usług na rzecz Klienta nieodpłatnie.
  2. Rodzaje opłat:
   1. opłata jednorazowa – upoważnia do korzystania z siłowni, sauny jedynie w dniu zakupu biletu wstępu,
   2. opłata jednorazowa premium – upoważnia do korzystania z siłowni, sauny oraz zajęć grupowych jedynie w dniu zakupu biletu wstępu,
   3. Karta Klienta (zwana dalej „Kartą”) – upoważnia do korzystania z usług Klubu w okresie jej ważności w zakresie opłaconych usług.
  3. Wysokość opłat określa cennik ustalany przez Klub. Cennik dostępny jest w recepcji Klubu.
  4. Karta wydawana jest w dniu zawarcia umowy uprawniającej do wielokrotnego korzystania z usług oferowanych przez Klub w określonym okresie czasowym.
  5. Karta jest imienna i nie może być udostępniana innym osobom. Uprawnienia związane z ważną Kartą mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
  6. Klient Klubu posiadający Kartę zobowiązany jest do jej okazywania za każdym razem, kiedy wchodzi do Klubu. Klub ma prawo nie wpuścić do Klubu osób, które nie okażą ważnej Karty.
  7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Koszt wydania nowej Karty wynosi 10,00 zł.
  8. Za zgubienie kluczyka do szatni Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Klubu opłaty w wysokości 30,00 zł.
  9. Klub wystawia paragony fiskalne oraz na żądanie Klienta faktury VAT na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Klubu.
  10. Karta BENEFIT SYSTEMS i inne tego typu karty, są akceptowane przez Klub tylko pod warunkiem współpracy Klubu z firmami świadczącymi tego typu usługi. Posiadaczy tego rodzaju karty zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  11. Klienci Klubu, którzy mają zawartą z Klubem odrębną pisemną umowę na korzystanie z usług Klubu (dotyczy tylko umów Deklaracja Premium oraz Deklaracja Premium Poranna) mają możliwość dokonywania za pośrednictwem strony internetowej Klubu płatności w formie przelewów elektronicznych za korzystanie z usług Klubu, w wysokości wynikającej z zawartej umowy. W celu dokonania płatności elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Klubu Klient powinien zalogować się do Strefy Klienta, a następnie wypełnić formularz płatności i postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami płatności. Płatność realizowana jest za pośrednictwem portalu Przelewy.24, po zalogowaniu się Klienta do jego banku. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji na swój adres mailowy.

Odpowiedzialność

  1. Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na osobie lub mieniu stanowiących następstwo zachowania Klienta lub osób trzecich, za które Klub nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Klub nie odpowiada za przedmioty Klienta wniesione na teren Klubu.
  3. Za zniszczenie lub uszkodzenie pomieszczeń Klubu bądź jego wyposażenia, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Klient, odpowiada Klient w pełnym zakresie odszkodowawczym wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.

Wizerunek. Dane osobowe

  1. Klub ma prawo do utrwalania oraz rozpowszechniania w celach informacyjnych lub promocyjnych wizerunku Klienta, utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub. Materiały wraz ze zdjęciem Klienta mogą być rozpowszechniane poprzez ich umieszczenie na terenie Klubu, stronie internetowej Klubu lub w mediach społecznościowych (np. facebook), w których uczestniczy Klub.
  2. Klient ma prawo w każdym czasie żądać od Klubu zaprzestania rozpowszechniania materiałów zawierających jego wizerunek. W takim przypadku Klub zobowiązany będzie do zaprzestania rozpowszechniania wskazanych przez Klienta materiałów zawierających jego wizerunek w najszybszym możliwym terminie.
  3. Wszelkie materiały wykonane przez Klub (jego personel) zawierające wizerunek Klubu nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgodny Klubu.
  4. Przy zawieraniu z Klubem odrębnej pisemnej umowy regulującej dodatkowy zakres praw lub obowiązków Klienta lub Klubu, w tym umowy uprawniającej do wielokrotnego korzystania z usług oferowanych przez Klub na podstawie Karty, Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, tym imię i nazwisko, numer PESEL, a także adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (o ile posiada). Klient upoważnia tym samym Klub do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być przez Klienta w każdym czasie odwołana na piśmie.
  5. Administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w pkt 69 powyżej, jest spółka Fit Food Group S.A. z siedzibą: 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 58 lok. AVII.
  6. Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt 69 powyżej, mogą być przetwarzane przez Klub w sprawach związanych z prowadzeniem działalności Klubu oraz wykonywaniem umowy łączącej Klub z Klientem, a w szczególności do korespondencji z Klientem, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń Klubu w stosunku do Klienta.
  7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia w razie ich zmiany lub niepoprawności danych.
  8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klubu o wszelkich zmianach swoich danych osobowych lub zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej.

Reklamacje

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji co do niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klub usług objętych umową zawartą z Klientem.
  2. Klient powinien złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klub usług objętych umową zawartą z Klientem, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klub umowy, stanowiącego przedmiot reklamacji złożonej z uchybieniem terminu.
  3. Reklamacje można złożyć w sposób przewidziany w pkt 78 Regulaminu.
  4. Klub udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie Klientowi odpowiedzi na reklamację następuje w sposób przewidziany w pkt 79 Regulaminu.
  5. Reklamację przyjmuje się za uznaną, jeżeli Klub nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 77 powyżej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące wykonywania lub rozwiązania umowy lub roszczeń związanych z umową, w tym reklamacje mogą być przesyłane przez Klienta na adresy poczty elektronicznej Klubu wskazane w pkt 82 poniżej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Klubu, a także doręczane osobiście w recepcji Klubu.
 2. Wszelkie uwagi, zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące wykonywania lub rozwiązania umowy lub roszczeń związanych z umową, w tym odpowiedzi na reklamacje mogą być przesyłane przez Klub na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Klienta, a także doręczane osobiście Klientowi na terenie Klubu.
 3. Pisma przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na wskazany przez Klienta adres do korespondencji uważa się za skutecznie doręczone, nawet w przypadku
  ich zwrotu do nadawcy.
 4. Adresy poczty elektronicznej Klubu: [email protected]; [email protected]
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do osób, które znajdują się na terenie Klubu, a nie są Klientami Klubu. Wejście na teren Klubu osoby nie będącej Klientem Klubu oznacza przyjęcie przez nią obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin objęty jest autorskimi prawami majątkowymi spółki Fit Food Group S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i nie może być bez pisemnej zgody tej spółki kopiowany, rozpowszechniany, zmieniany, przerabiany lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywany. Osoba naruszająca postanowienia zdania poprzedniego może ponosić z tego tytułu przewidzianą powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność cywilna, karną lub administracyjną.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany udostępniane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w następujący sposób: w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu: www.infiniti-fit.pl
 9. Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 21.07.2017 r.
Call Now Button